Posted on

Alapnyilatkozat

Alapnyilatkozatunk

1. Alapvető élményünk, hogy megismertük Isten kegyelmét és szeretetét, és Ővele találkozva felismertük bűnösségünket. Hit által elfogadtuk Jézus Krisztus értünk való áldozatát, átéltük bűnbocsátó kegyelmét, és Benne történő újjászületésünket.

2. Isten gyermekeiként azt akarjuk, hogy életünkben meghatározó legyen a megszentelődésre, a megújulásra irányuló őszinte törekvésünk.

3. Isten biztos zsinórmértéket adott a kezünkbe: a Bibliát. A Szentírást teljes egészében Isten tökéletes, és tévedhetetlen kijelentésének tekintjük, olyan útmutatónak, amelynek rendszeres olvasása és tanulmányozása, az abban foglaltak tiszteletben tartása elengedhetetlenül fontos hívő életünk fejlődéséhez.

4. Ma is szükségünk van Isten közvetlen vezetésére, annak átélésére, hogy ha szükségesnek tartja, bármikor beleszólhasson életünkbe rendkívüli eszközeivel. Ez a sokféleképpen megnyilvánuló vezettetés soha nem lehet ellentétben a Bibliával és annak szellemiségével.

5. Isten ajándékai közül az egyik kiemelkedő, hogy újjászületésünkkel egy nagy szellemi családba, az Eklézsiába születtünk bele, ahol testvérként ápolhatjuk egymással és Istennel a közösséget.

6. Felismertük és elfogadjuk Isten tervét és akaratát, hogy az Övéi egy-egy helyi gyülekezet keretei között vállaljanak közösséget, terheket, szolgálatot, engedelmességet.

7. Tudomásul vesszük, hogy az elmúlt évszázadokban Isten népe szétaprózódott különböző felekezetekbe és egyházakba, és azt is felismertük, hogy a legtöbb olyan törekvés, amely e megosztottság szervezeti felszámolására irányult, újabb elkülönülést gerjesztett, ezért minden ilyentől tartózkodunk.

8. Kitartó törekvésünk, hogy Urunk engedelmes, ráfigyelő életünk, szolgálatunk által eszközként használhasson minket testvéreink felé, hogy gyülekezeteink épüljenek, és még közelebb kerüljenek a bibliai elvekhez.

9. Alapvető fontosságúnak tartjuk: a gyülekezetben, ahová Isten állított, ott őrhelyünk, szolgálatunk, felelősségünk van, amit ha otthagyunk, akkor vétkezünk testvéreink és Isten ellen is. Ez alól kivétel, ha Urunk indításával és a testvérek támogatásával vállalunk új szolgálati helyet.

10. Gyülekezeteinkben vállaljuk a bibliai engedelmességet, törekszünk arra, hogy ne okozzunk botránkozást, megosztottságot.

11. Gyülekezeteinkben keressük azokkal a testvérekkel a szorosabb közösséget, akik vágynak az Istennel való mélyebb kapcsolatra, Neki való engedelmességre.

12. Gyülekezetünkben történő helytállásunk mellett ápoljuk a közösséget más gyülekezetekben, felekezeteken élő, más településeken lakó testvéreinkkel is. Célunk, hogy e gyülekezeti kapcsolatok ne csak a mi javunkat szolgálják, hanem ennek haszna saját közösségünkben is megjelenjen.

 

Posted on

Történetünk

Történetünk

 

A Testvéri Szövetség gyökerei a 80-as évek végére nyúlnak vissza, amikor a Sajó völgyéből kiindulva Isten megújulást kezdett munkálni népe között, első sorban a 16 gyermekes Frank családon keresztül. Az ébredés a Miskolci Egyetem Diákköréből indult, és szerteágazott sokak megtérésével, megújulásával.

 

A vallásos merevségekből felszabaduló és a világból megtérő, főként fiatal testvérek igényt tartottak arra, hogy szorosabb testvéri közösségben ápolják Jézus Krisztussal való kapcsolatukat. Ennek következtében testvértalálkozókon, és nyári táborokban találkoztak az ország minden területéről összegyűlve és másokat is megszólítva.Megújulás címmel evangéliumi folyóiratot jelentettek meg. Ez a megújulási mozgalom felekezeti hovatartozástól függetlenül fejtette ki a hatását sokakra, mégis elmondható, hogy az érintett testvérek leginkább baptisták, melynek legfőbb oka az, hogy a nem hívő háttérből megtérők főként baptista gyülekezetekbe épültek be.

Az évek teltek, és néhány tag, akik a kezdetekkor kivették részüket a munkából, távolabb kerültek a testvériségtől, mások megízlelték annak erejét és megszerették. Közben minden évben akadtak hol többen, hol kevesebben, akik ennek a testéri körnek a bizonyságtétele által ismerték meg Isten kegyelmét Krisztusban. Mivel a fiatalok missziós tevékenysége kirándulások, táborok szervezésével, saját újság indításával („Megújulás”) egyre szélesebb lett, szükségessé vált  a jogi háttér biztosítása. Így jött létre a Béthel Alapítvány. Kiadták a „Zengd velünk” című énekeskönyvet (mely több felekezet énekkincséből lett összeállítva, ma egy konzervatív ifjúsági énekválogatásnak számít…). A 80-as években fiatal középiskolások, egyetemisták közben családot alapítottak, és általában mindenütt sok gyermeket vállaltak. A testvértalálkozók létszáma egyre nagyobb lett, a nyári táborok váltakozó helyszíne sajátt táborhelyre váltott. Létrehozták a Bérea Alapítványt, amelynek elsődleges feladata a Pányokon (az Észak-Zempléni Hegység egy csendes, kis falujában) megvásárolt ingatlan üdülő-, táborhelyként való kiépítése és üzemeltetése.

Az alapítványok nem tudtak, és nem is akartak sok kérdésben dönteni, minden problémát megoldani. Így egy rugalmasabb, a missziót teljes egészében átfogó keret vált kívánatossá.

Békésen 1999. november 12-14-én sor került egy testvéri találkozóra.

Hosszú vita volt arról, hogy miért és milyen szervezett keretek között szükséges továbbfejleszteni összefogásunkat.  A beszélgetés végén a jelenlevők túlnyomó többsége az Úrtól valónak látta a TeSz létrehozását, így 10 taggal megalakult a Testvéri Szövetség, mely végül is bejegyzés nélküli civil szervezetként kezdett el működni, s működik ma is. A régi újság megszűnt és Szövetség névvel új került kiadásra.

A Testvéri Szövetség nem tűzte ki célul, hogy nagy tömegszervezetté váljon. Tagjai olyan férfitestvérek, akik a megszentelődésre törekvésük, és az otthoni, gyülekezeti szolgálatvállalásuk mellett szélesebb körben is felelősséget vállalnak egymásért.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy egymás felé őszinte, testvéri kapcsolatunk legyen, felismerve egymásban a Krisztusban kapott munkatársat, akik készek vagyunk közös céljainkat meghatározni, és együtt dolgozni azok megvalósulása érdekében.

Ennek az áldott és sok terhet jelentő munkának hivatalos szervek előtt való képviseletét hívatott szolgálni 2001-től az Összefogás Egyesület. Az Egyesület 2009-ben átalakult és – utalva a mozgalomra melyet képvisel, és kitűzött céljait hivatott megvalósítani – a Testvéri Szövetség Egyesület nevet vette fel.

Reményünk, hogy a sajóvölgyi ébredés értékeit úgy tudjuk megőrizni és kamatoztatni, hogy az Isten dicsőségét szolgálja és sok testvérünk, valamint embertársunk javát szolgálja a Jézus Krisztusba vetett hit által.